Berner Sennenhunde
vom Tiefen Siek

I-Wurf

I-Grau vom Tiefen Siek

Woche 6

Woche 5

Woche 4

Woche 3

Woche 2

Woche 1